1. Bendrosios nuostatos

 

Pardavėjas yra:

Lektro.lt projektas veikia atsiskleidusio tarpininko principu Pardavejas yra 

Daugiau informacijos apie pardavėją, kuri nėra verslo konfidenciali paslaptis Lektro gali atskleisti el. paštu info@lektro.lt

Lektro suranda prekes, jas užsako iš tiekėjų ir pasirūpina saugiu pristatymo pirkėjui, o pirėjas savo ruožtu yra atsakingas už prekės atsiėmimą ir importo mokesčius, kuriuos turi sumokėti savo lėšomis, tačiau pirkėjas gali kreiptis į mus ir prašyti kompensacijos dėl patirtos žalos ir dauguma atveju ši pirkėjo patirta žala yra atlyginama tarpininko, siekiant sukurti didesnį pirkėjo pasitenkinimą, tačiau tarpininkas neįsipareigoja padengti importo mokesčių. Pagal išankstinius apmokėjimus užsako prekes iš tiekėjo, šiom suteikia garantinį servisą ir pasirūpina, kad tiekėjas pilnai pristatytų prekę pirkėjui.

1.2. Šios internetinės parduotuvės www.lektro.lt prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), su jomis sutikus Pirkėjui  (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „aš sutinku su naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis ir sutinku besąlygiškai jų laikytis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Tarpininko (internetinė parduotuvė www.lektro.lt) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu  internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.3 www.lektro.lt yra valdomas Juridinio asmens veiklos nr. 293970 ir atlieka tarpininko funkciją tarp pirkėjo ir tiekėjo telefonų prekyboje.LEKTRO suderina pristatymo sąlygas su tiekėjais, kurie savo ruožtu siunčia prekę tiesiai vartotojui, taip pat sukuria pridėtinę vertes, tokias kaip garantinis servisas, taip pat sąlygas kaip pirkimas lizingu ir patogesnį atsiskaitymą tarpininkaujant Paysera atsiskaitymo sistemai. Dėl šių pridėtinių verčių ir geresnių sąlygų klientams LEKTRO ima tarpininkavimo mokestį, kuris jau yra įtrauktas į prekės kainą.

 

1.4. Tarpininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

1.5. internetinės parduotuvės www.lektro.lt prekyba vykdoma Lietuvoje ir už Lietuvos teritorijos ribų.

 

1.6. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

 

1.6.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

 

1.7.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą;

 

1.8.3. juridiniai asmenys;

 

1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2.  Asmens duomenų apsauga ir privatumo sąlygos

 

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje www.lektro.lt, turi užsiregistruoti šioje internetinėje parduotuvėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį, taip pat pirkėjas turi galimybę pirkti kaip svečias. Registruojantis pirkėjas taip pat įveda savo gyvenamąjį adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pirkėjas patvirtindamas šias taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, bus renkami Pirkėjo duomenys reikalingi apdoroti prekių užsakymus, pirkimus, grąžinimus, spręsti problemas susijusias su prekių užsakymu, pirkimu, grąžinimu, taip pat vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, tarpininkas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.

Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės reklamos tikslais, turi susisiekti su mumis telefonu arba el. paštu.

2.2. Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Tarpininkass turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve www.lektro.lt

 

2.3. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę; prekių pristatymo adresą, mokėtojo adresą, elektroninį paštą, telefono numerį. tarpininkas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo iš tiekėjo sistemos internetinėje parduotuvėje www.lektro.lt tikslais. tarpininkas  įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiems asmenims, išskyrus  tarpininko partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

3.  Trišalės sutarties sudarymoi sutarties sudarymo momentas

 

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir tarpininko bei pardavėjo  laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Mokėti bankiniu pavedimu“ nuo to momento kaip yra pilnai atlktas (apmokėtas užsakymas)

 

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir tarpininko ir pardavėjo sudaryta pirkimo – trišalės sutarties ar dvišalė sutarties sąlygos yra šios nurodytos sąlygos, o sutarties dokumentas yra pirkėjo pirkimo dokumentas, kuris atsispindi bankinėje sistemoje pirkėjo banko paskyroje el. pašte arba tarpininko bankinėje sąskaitoje taip pat pardavėjo sistemoje.

 

4. Pirkėjo teisės

 

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.lektro.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.lektro.lt internetine parduotuve.

4.3 Pirkėjas gali atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties tik tada kai prekė būna įteikta pirkėjui.

 

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, taip pat tokiu atveju jeigu prekė nebuvo naudojama ir ant jos nesimato naudojimo žymių.

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai

 

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

 

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai tarpininko  skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 

5.4. Pirkėjas, naudodamasis www.lektro.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

6. Tarpininko teisės

 

6.1. Tarpininkas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

 

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės )veikiančios kaip tarpininko) darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, tarpininkass turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetiniu prekybos centru arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 

6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, tarpininkass gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

6.4. Tarpininkas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. ar 8.2.2. punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 

7. Tarpininko įsipareigojimai

 

7.1. Tarpininkas  įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės  teikiamomis paslaugomis.

 

7.2.Tarpininkas   įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos ir privatumo sąlygų“ nustatytus atvejus.

 

7.3. Tarpininkas   įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

 

7.4. Tarpininkas , dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Tarpininkas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas tik tuo atveju jeigu pirkėjas nesutinka priimti analogiškos prekės.

 

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

 

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą, internetu arba nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į  banko sąskaitą.

 

 

Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą tarpininko teisę, tik tarpininkui   išsiuntus prekę pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.

 

 

9. Prekių pristatymas

 

Prekių pristatymas Pirkėjui:

 

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti tarpininkui s pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

9.3. Prekes pristato siuntų tarnyba pardavėjo ar jo įgalioto atstovo pavedimu.

 

9.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių kainą ir vietą:

 

9.4.1. Prekių pristatymas Pirkėjui yra nemokamas.

 

9.4.3. Prekių pristatymas už Lietuvos Respublikos teritorijos vykdomas bendromis taisyklėmis išskyrus išimtinais atvejais, kuriuos vienašališkai nustato tarpininkas

 

9.5. Tarpininkas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių pirkimo metu nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių,  o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo tarpininko nepriklausančių aplinkybių. Prekėms esant muitinėje ir užsitęsus muitinės procedūrom, pirkėjas sutinka prekių laukti tol kol jos bus išmuitintos ir pristatytos pirkėjui į namus. Vadovaujantis motyvu jog prekė bus pristatoma pirkėjui iškart po išmuitinimo procedūros ir tuo, kad prekė iš pat pradžių pasiekia pirkėją, pinigų grąžinimo garantija galioja tik pirkėjui gavus prekę ir pristačius prekę tarpininkui arba pardavėjui. Prekės pirkėjui nepasiekus, pinigų grąžinimo garantija galioja jeigu prekė Kurjerių tarnybos yra skelbiama pasimetus, taip pat ir tuo atveju jeigu dėl nenumatytų aplinkybių prekės pristatyti neįmanoma. Pinigų grąžinimo garantija negalioja prekėms, kurių tiekėjai nepriima atgal, Lenovo, Xiaomi ir Meizu telefonams, tokiu atveju yra suteikiamas garantinis servisas tik telefonai, kurių tiekėjai nekeičia į naujus nėra keičiami iš tarpininko lėšų, tačiau taisymo paslauga vis dar galioja.

9.5.1

Garantinis servisas negalioja prekėms, kurios gali būti lengvai pažeidžiamos ir mechaniškai defektuotos t.y. visos prekės, kurios nėra elekktroninės ir kurios savaime nesugenda – visos buities reikmenys, gyvūnų prekės, virtuvės prekės. Prailgintas garantinis servisas buvo taikomas klientams įsigijusiems telefoną nuo 2015-09-01 iki 2016-06-14, prailginta garantija taikoma tik įprastiems gedimams, kurių neįtakoja telefono susidėvėjimas t.y. operacinė sistema, ir kitos smulkius telefono dalys kaip kamera, įjungimo mygtukas, motininei plokštei prailginta garantija netaikoma, taip pat jeigu telefonas dėl ilgaamžio naudojimo daugiau nei 2 metų yra nesutvarkomas per 30 dienų dėl techninių priežaščių (Telefono sutvarkyti nėra įmanoma) garantija telefonui baigiasi, tačiau tokiu atveju LEKTRO įsipareigoja pasiūlyti naują telefoną su 20% nuolaida.

 

9.6. Kiekvienas užsakymas vykdomas kuo greičiau. Kiekvienu atveju dėl pristatymo Pirkėjas bus informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu. Patogų prekių pristatymo laiką su Pirkėju suderins užsakymų administratorius.

 

 

9.7. Visais atvejaisTarpininkas   atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 

 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 

10.1. Kiekvienos  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

 

10.2. Tarpininkas  neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

10.3. Tikrasis produktas gali nežymiai skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra produkto komplektacijoje.

 

10.4. Visiems telefonams yra taikoma 2 metų garantija telefono operacinei sistemai ir mechaniniams gedimams yra taip pat taikoma 2 metų garantija. Ausinių lizdui, mikrafonui, USB lizdui yra taikoma 2 metų garantija. Visoms dalims, kurių kaina yra mažesnė negu 25 eu yra taikoma 2 metų garantija, jeigu dalis yra brangesnė, ji yra apsaugota vienerių metų garantija, praėjus vieniems metams, Tarpininkas konpensuoja 25 eu dalies kainos. Telefonų baterijom yra taikoma 6 mėnesių garantija.

 

 

10.6. Tarpininkas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugų prekei, tačiau garantinių prekių nekeičia į naujas jeigu to nesutinka padaryti pardavėjas  arba prekės aprašyme. Jei sugedusios prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centro Lietuvoje nėra, prekės garantinis servisas atliekamas Lietuvoje www.lektro.lt partnerių.

 

10.7. Dokumentas patvirtinantis garantinį servisą yra pirkėjo suformuotas ir apmokėtas užsakymas www.lektro.lt internetinėje parduotuvėje.

 

10.8. Informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.9.1 Keičiant operacinę sistemą ar ją naujinant savarankiškai ar kitaip ją modifikuojant garantinis servisas netaikomas.

10.10 www.lektro.lt  atsako tik už garantinio serviso gedimus, kurie įvyko dėl savaiminio prekės susidėvėjimo arba gamyklinio gedimo, www.lektro.lt pasilieka teisę spręsti kurios prekės yra susidėvėjusios savaime,

10.11 Garantinis servisas negalioja:

1. Isoriskai pazeistiems aparatams t.y. jeigu matosi daikto kritimo zymes, ekrano skilimas ar kiti pozymiai nusakantys, kad telefonas buvo krites arba suspaustas.

10.12 Aparatams, kurie gavo dregmes, dulkiu ar nesvarumu ir kurie matosi aparato viduje ar specialus identifikatoriai juos nustato.

10.13 Aparatai, kurie buvo ardyti, atsukti kliento ar kito trecio asmens, kuris nera LEKTRO partneris ar atstovas.

10.14 telefono baterijai yra taikoma 6 menesiu garantija.

10.15 Buities reikmenims ir ne elektroninėm prekėms, prekėms, kurios negali sugesti savaime t.y. virtuvės prekėms, augintinių priežiūros prekėms, grožio prekėms.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

 

11.1. Prekės grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

 

11.2.. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 

11.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje, švarioje pakuotėje;

 

11.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

 

11.2.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, neturi matytis naudojimo žymių ir kt.);

 

11.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

 

11.5. Tarpininkas  turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6  Nekokybiška prekė gali būti pakeista į analogišką, tuo atveju pirkėjas turi grąžinti prekę per 10 darbo dienų. Pardavėjas (tiekėjai) prekę pakeičia į naują per nustatytą pristatymo terminą. Nauja prekė yra užsakoma tik po to kaip tarpininkas gauna prekę, kurią anksčiau pristatė pirkėjui.

11.7 kylant įtarimui dėl pirkimo įrodymo – www.lektro.lt turi teisę paprašyti pirkėjo parodyti pavedimo kopiją arba apmokėjimo kvitą.

12. Atsakomybė

13. Tarpininkas    turi teisę nepriimti prekės atgal jei prekė yra kokybiška ir atitinka aprašymą.

13.1 Grąžintos prekės yra siunčiamo pardavėjui  ir pinigai yra grąžinami tada kaip tarpininkas gauna grąžinimą iš pardavėjo, tai gali užtrukti 2-10 darbo dienų, išimtinais atvejais tai gali užtrukti ilgesnį laiką.

 

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, tarpininkass neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tarpininkass šį asmenį laiko Pirkėju.

 

12.4. Tarpininkas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į tarpininko rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, taip pat tarpininkas yra atleidžiamas nuo įsipareigojimų keisti prekę į naują, tuo atveju jeigu prekė yra nesutvarkoma per 30d ar ilgiau, tokiu atveju tarpininkas privalo derėtis su pardavėju dėl prekių pakeitimo sąlygų su pardavėju, šiuo atveju tarpininkas atstovauja pirkėją.

 

12.5. Jei tarpininko  nternetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, tarpininkas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

 

13. Tarpininko  taikomos rinkodaros priemonės

 

13.1. Tarpininkas   savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje  įvairias akcijas.

 

13.2. Tarpininkas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

14. Apsikeitimas informacija

 

14.1. Tarpininkas  visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia tarpininko internetinėje parduotuvėje, skyriuje “Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.3 www.lektro.lt turi teisę į atostogas, kurių metu svetainės viršutinėje juostoje yra nurodomos dienos kada www.lektro.lt darbuotojai atostogauja. Dėl www.lektro.lt atostogų įmanomas garantinio serviso taip pat prekių pristatymo vėlavimas protingam terminui. Taip pat atostogų metu www.lektro.lt skambučių centras gali neveikti. LEKTRO gali pasirinkti sau patogų klientų aptarnavimo būdą t.y. aptarnauti klientus sau patogiomis informacijos primonėmis t.y. LEKTRO gali atsisakyti klientus aptarnauti telefonu ir vietoj to aptarnauti klientus elektroniniu paštu arba atvirkščiai.

 

15. Baigiamosios nuostatos

 

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 

15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

16. Pristatymo sąlygos įsigalioja nuo 2015-11-30

Mūsų parduotuvėje galite įsigyti elektroniką, kuri yra išskirtinė, daugelį prudktų pardavinėjame vieninteliai Lietuvoje, todėl prekes tenka užsakyti iš stambių užsienio įmonių ir pristatymo terminas gali užtrukti nuo 7 iki 20 darbo dienų. Jums prekę pristatysime į namus ar darbą, jeigu Jūs būsite išvykę, tokiu atveju gausite pranešimą iš Lietuvos pašto ir prekę galėsite atsiimti artimiausiame pašte. Tam tikrais atvejais prekės pristatymas gali vėluoti, tokiu atveju būtinai susisiekite su mumis ir mes jus informuosime apie jūsų užsakymą.

17. Grąžinimo sąlygos įsigalioja nuo 2015-11-30

Pilnai suprantame Jūsų poreikius ir saugumo jausmą, todėl suteikiame galimybę grąžinti nepatikusią prekę, mes Jums grąžinsime pinigus į Jūsų sąskaitą, įprastai pinigus grąžiname per 2 darbo dienas, tačiau išskirtiniais atvejais pinigų grąžinimas gali užtrukti iki 10 darbo dienų Jums užpildžius pinigų grąžinimo formą. Bet kokiu atveju, norime, kad Jūs liktumėte patenkinti, todėl visada galime pasiūlyti alternatyvią prekę, kuri labiau pateisintų Jūsų lūkesčius, pinigų grąžinimo garantija galioja 10 darbo dienų po prekės pristatymo pirkėjui.